เพชรรินทร์ ทองสมบูรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา    
: บธ.บ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  1. ดูแลทะเบียนนิสิตชั้นปีที่ 1, 2, 3
  2. จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยสอน
  3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. งานจัดสอบกลางภาค/สอบไล่
  5. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
  6. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา

การฝึกอบรม

พ.ศ.2558 

การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 6 มกราคม 2558
การเขียนรายงานการประชุม วันที่ 11 มิถุนายน 2558

พ.ศ.2556

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “วิธีบริหารคนเก่งและคนที่แตกต่าง” วันที่ 30 เมษายน 2556

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “คู่มือการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Docs”

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556

พ.ศ.2555

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารอย่างได้ผล” วันที่ 8 มิถุนายน 2555

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access”

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2555

พ.ศ.2554

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “3Q เพื่อการพัฒนาตนเอง” วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พ.ศ.2553 

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office 2007 อย่างมืออาชีพ”

ระหว่างวันที่ 12-13,  19-20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ” วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การศึกษาดูงาน

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล/สำนักหอสมุดกลาง/กองกิจการนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก

ผลงาน/รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน ตารางสอบออนไลน์

รางวัลชมเชย Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน คำร้องออนไลน์