จุฑาวดี จันทรพักตร์

หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา    
:  กศ.ม (บริหารการศึกษา)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  1. กำกับ ดูแลการบริหารงานหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
  2. กลั่นกรองเอกสารเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  3. จัดทำตารางสอบกลางภาคและสอบไล่
  4. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
  5. งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
  6. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
  7. งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

[tab:การฝึกอบรม]

การฝึกอบรม

ปี พ.ศ.2558

ฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับผลงานของทีมด้วยการมอบหมายและติดตามงาน ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ปี พ.ศ. 2556

ฝึกอบรมหลักสูตร  “กลยุทธ์บริหารบุคลากร จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” วันที่ 26 มี.ค 56

ฝึกอบรมหลักสูตร  “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ”

จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 5 ก.พ 56

ปี พ.ศ. 2555

ฝึกอบรมหลักสูตร  “เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ”  จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วันที่ 19 มิ.ย 55

ปี พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมหลักสูตร  “3Q เพื่อการพัฒนาตนเอง”  โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 11 ต.ค 54

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน ตารางสอบออนไลน์

รางวัลชมเชย Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน คำร้องออนไลน์