วรัชดา ป๊อกเทิง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา    
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  1. การจัดทำรายละเอียดวิชาจัดสอบกลางภาคและปลายภาค
  2. ติดต่อประสานงานและดำเนินการกรณีสอบสวนนิสิตส่อทุจริต/ทุจริตสอบ
  3. ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านงานแผนฯ และประกันคุณภาพ
  4. ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (Lunch Talk)
  5. งานจัดสอบกลางภาค/สอบไล่
  6. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
  7. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

พ.ศ.2558

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 22-23 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 7 สิงหาคม 2558

พ.ศ.2557 

1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานอาชีพ
จัดโดย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือราชการ
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557

พ.ศ.2556

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์” (Strategic Thinking)

จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จาก ผลงาน ตารางสอบออนไลน์

รางวัลชมเชย Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จาก ผลงาน คำร้องออนไลน์