เบญจา ภู่ภูสิทธิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา    
บธ.บ (การจัดการทั่วไป)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  1. งานรับ-ส่งเอกสาร หน่วยทะเบียนฯ
  2. ดูแลการให้บริการเครื่องคิดเลข
  3. ช่วยบริการการใช้ห้องเรียน ห้องสอบ
  4.  ดูแลแบบฟอร์มใบคำร้อง
  5. ดูแลพัสดุ และห้องโรเนียวเอกสาร
  6. งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
  7. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
  8. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน
เริมปฎิบัติงาน วันที่ 15 พ.ย.45  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปัจจุบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

พ.ศ.2558

การเขียนหนังสือราชการ วันที่ 6 มกราคม 2558
จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2556 

เรื่อง “วิธีบริหารคนเก่งและคนที่แตกต่าง”        วันที่ 30เม.ย.56

พ.ศ.2555

ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ”   วันที่ 15 ก.พ.55

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน ตารางสอบออนไลน์

รางวัลชมเชย Best Suggestion Awards ประจำปี 2555 จากผลงาน คำร้องออนไลน์