เวียงชัย ชัยสิริชยานันท์

ตำแหน่ง : ช่างเหล็ก
การศึกษา   : มัธยมศึกษา 3

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

– งานด้านซ่อมบำรุง

– งานไฟฟ้า

– งานทาสี

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม-ดูงาน

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล