อำนวย ปิ่นทอง

ตำแหน่ง :คนสวน
การศึกษา   :วุฒิการศึกษา  ป.4

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.งานทำความสะอาด

2.งานสวน ตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ดูแลต้นไม้ในคณะฯ

3.เก็บขยะวัชพืชบ่อหลังอาคาร 1

4.ช่วยงานช่าง

5.ช่วยงานวิชาการต่างๆ ของคณะฯ

6.งานขนของ/เคลื่อนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2536  ตำแหน่ง คนสวน  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   14 ปี

ปี พ.ศ. 2550  ตำแหน่งคนสวน  สำนักส่งเสริมและผึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3 ปี

ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุปัน  ตำแหน่งคนสวน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรม

 วันที่ 28 มีนาคม 2556  ดูงานบริษัทโตชิบา  คอนซูเมอร์ จำกัด

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล