กฤษณศักดิ์ สายแก้ว

ตำแหน่ง :  ช่างเทคนิค
การศึกษา   : ปวส


รายละเอียดการปฏิบัติงาน

– งานระบบโทรศัพท์

– งานไฟฟ้าระบบภายนอก และภายใน

– งานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยกล้อง CCTV

jd ปี 56

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม

IDP

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล