จินตนา  พิมพ์ทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา :บธ.บ. (การตลาด)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. งานด้านโทรศัพท์
– สรุปข้อมูลการใช้โทรศัพท์สายตรงแต่ละเดือน
– รับแจ้งโทรศัพท์เสียหรือขัดข้อง
2. งานด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์
– ทำเรื่องสั่งซื้อพัสดุ
– เบิก-จ่าย พัสดุในหน่วยงาน
3. งานด้านธุรการ
– จัดทำรายงานการประชุม
– ทำจดหมายเชิญประชุม
– ทำการบันทึกข้อมูล
– ทำจดหมายเวียนไปตามหน่วยงาน
– จัดเก็บสำเนา
– ติดต่อประสานงานธุรการกับหน่วยงานต่างๆ
– สรุปการเข้า-ออก ของแม่บ้าน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
-คณะกรรมการดูแลร้านค้า
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-เลขาคณะทำงานรณรงค์การควบคุมหนู
JD ปี 56

ประวัติการทำงาน

 1 ตุลาคม 2548                      ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์      คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ตุลาคม  2552-ปัจจุบัน           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2558

-จุดประกายระบบงานธุรการให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลา จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 19 ธ.ค. 57 ห้องสัมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

-เสริมทักษะการจัดประชุม เขียนและจดรายงานการประชุม จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 18-19 ก.พ.58 โรงแรม เค ยู โฮม

-พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 7 ส.ค. 58  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ปี พ.ศ. 2557

-การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 8 พ.ค 57 โรงแรมอมารี  บูเลอวาร์ด

ปี พ.ศ. 2556

–  การเพิ่มผลิตภาพตนเอง  จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 14 พ.ค.56 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

คู่มือการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Docs  จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ 13-14 มิ.ย.56  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2555

– การพัฒนาความคิดนอกกรอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

– เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วย ความคิดแบบบวก

ปี พ.ศ. 2554

– เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีทำงานอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ

– เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

ปี พ.ศ. 2553

– กลยุทธ์การบริการสู่ความประทับใจ

– สุดยอดผู้บริหารมือใหม่ เรื่อง จิตวิทยาการบริหาร:ศิลปการบังคับบัญชา เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์

ปี พ.ศ. 2551

หลักสูตร เสริมทักษะสำหรับผู้ให้บริการงานโทรศัพท์

IDPs ปี 56

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล