ปาริชาติ แบบประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

การศึกษา: Diploma/High vocational Certificate (Dip./High Voc.Cert.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.  สาขาบัญชี


รายละเอียดการปฏิบัติงาน

– งานด้านกายภาพ  รวบรวมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR, งบประมาณประจำปี, แผนการการดำเนินงาน ตามไตรมาส, พิมพ์เอกสารตามคำสั่ง

– งานอาคารสถานที่ฯ รวบรวมจัดทำ BOQ เช่น ปร.4 ปร.5 ปร.6 พร้อมจัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ต่อเติม และพิมพ์เอกสารตามคำสั่ง

– งานด้านซ่อมบำรุง รวบรวมเอกสารพร้อมบันทึกลงคอมพิวเตอร์ พิมพ์หนังสือจัดซื้อ จัดจ้าง ต่างๆ และหนังสือการขออนุมัติดำเนินการต่างๆ

ประวัติการทำงาน

เริ่มเข้างานในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันที่ 13 ธันวาคม 2553 – 12 ธันวาคม 2554 (1 ปี ทดรองงาน)

ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันที่ 13 ธันวาคม 2554 – 12 ธันวาคม 2557 (3 ปี ต่อสัญญาจ้างครั้งที่ 1)

ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันที่ 13 ธันวาคม 2557 – 12 ธันวาคม 2560 (3 ปี ต่อสัญญาจ้างครั้งที่ 2)

ผลงาน/รางวัล


25 เมษายน 2555
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการ เรื่อง “งานด้านอาคารสถานที่ ดูแลระบบต่างๆ ภายในอาคาร
ณ อาคารใบหยก 2 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

18 กันยายน 2555
เรื่อง “เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดแบบบวก (Power up Your Positive Mind)
ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok) เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท ซอย 4-6 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

19 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง “การฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส อย่างต่อเนื่อง”
ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ห้องสัมมนา ชั้น 3 ห้อง 3D เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

27 มีนาคม 2556
อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านอาคารและงานระบบต่างๆ เรื่อง“การบำรุงรักษาระบบต่างๆ”“การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ”โดยวิทยากร บจ.นิปอนเคมีคอน
ณ ห้องประชุม 0203 อาคาร 14 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 มีนาคม 2556
ศึกษาดูงาน เรื่อง “งานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านอาคารและงานระบบต่างๆ”
ณ บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 144/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000                                                       

28 พฤษภาคม 2556
เรื่อง “3Q เพื่อการพัฒนาตนเอง (EQ-AQ-MQ for self Development)”
ณ โรงแรมอมารีบลูเลอวาร์ด เลขที่ 2 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10100

18-20 กรกฎาคม 2556
อบรมตามโครงการรณรงค์การควบคุมกำจัดหนู เรื่อง “ความสำคัญธรรมชาติและชีววิทยาหนู,หลักการและวิธีการควบคุมกำจัดหนู เทคนิคการสำรวจและควบคุมกำจัดหนู”
ห้องประชุม 0203 อาคาร 14 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 เมษายน 2557
อบรมตามโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานด้านสารเคมีและยานพาหนะ”
ห้องประชุม 0203 อาคาร 14 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 พฤษภาคม 2557
อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS  ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ อาคาร 14 ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 พฤษภาคม 2557
เรื่อง “การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ (Maximize Time and Priorities Management)”
ณ โรงแรมอมารีบลูเลอวาร์ด เลขที่ 2 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10100