ชูศรี ทะรารัมย์

ตำแหน่ง : ช่างท่อ2
การศึกษา   :  ประถมศึกษา 4


รายละเอียดการปฏิบัติงาน

– งานด้านซ่อมบำรุง

– งานประปาภายนอกอาคารและในอาคารส่วนกลาง

-งานช่วยวิชาการ จัดสถานที่

-งานจัดสถานที่คณะ วศ

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

1 ตค 2535

การฝึกอบรม

-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

-อาคารใบหยก

-บริษัท โตซิบ้า บางกะดี

– ดูงานมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ

– อบรม 5 ส

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ลูกจ้างดีเด่น ปี 2555

– ได้รับการคัดเลือกเป็น star service  ปี 2555