ธนพล แก้วงาม

ตำแหน่ง :พนักงานสถานที่
การศึกษา   :วุฒิการศึกษา  ม.3

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. งานรับ-ส่งเอกสารภายนอกคณะฯ และงานไปรษณีย์
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล