บุษยามาส เชาวลิต

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา    
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิชาเอกการบัญชี

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2547

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  1. งานฝึกงานของนิสิต
  2. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปกิจกรรม)
  3. งานปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
  4. งานตรวจเยียมนิสิตฝึกงาน
  5. งานผู้ช่วยเลขานุการคระกรรมการฝึกงาน/สหกิจศึกษา
  6. งานลงข้อมูลดูแลเว็บไซต์ฝึกงาน
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

  • 2547 – 2548   เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป   ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
  • 2548 – 2551    ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  งานติดตามงบประมาณ

กองติดตามและประเมินผล  ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย

  • 15 ธ.ค.51-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ปี พ.ศ.2560

– อบรม Excel รุ่นที่ 3 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

– การบริหารงานเอกสารยุคสารสนเทศ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ

ปี พ.ศ.2559

– สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้วย Google Application  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 8  มีนาคม 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

– การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 29 ก.พ. – 25 เม.ย.59 (เฉพาะวันจันทร์)

– การสร้างแรงจูงใจ คิดต่าง…สร้างนวัตกรรม จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ปี พ.ศ.2558

– อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน รุ่นที่ 2 จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มก. ที่ โรงแรม กอร์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558

– อบรมการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ  จัดโดย บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด ที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

– อบรมการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม 4 ธันวาคม 2558 ณ KU Home

ปี พ.ศ.2557

 – อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่โรงแรมเอมเมอรัลด์ วันที่ 30 เมษายน 2557

ปี พ.ศ.2556

-อบรมการเพิ่มผลิตภาพตัวเอง จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่โรงแรมอมารี วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ปี พ.ศ.2555

–  อบรมโครงการการบริหารโครงการและการทำงานเป็นทีม เรื่อง การทำงานเป็นทีม

จัดโดยงานบริการและสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

–  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน “ผังไหล”จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

–  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access

ปี พ.ศ.2554 

–  อบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

เดือนมิถุนายน 2554

–  อบรมผู้ประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 20-21 เมษายน 2554

ปี พ.ศ.2553 

–  อมรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 14 เมษายน 2553

–  อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้กิจกรรม 5ส เพื่อพัฒนาคณะฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2553

–  อบรมหัวข้อ การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ Effectively Filing System

จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปี พ.ศ.2552 

–  อบรมหัวข้อ พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานการประชุมและเขียนโครงการ

จัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2552

การศึกษาดูงาน

ปี พ.ศ.2555

–  เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access

–  ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

–  ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

วันที่ 20 เมษายน 2555

–  ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา และมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2555

ศึกษาดูงาน

ปี พ.ศ.2561

– ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

ผลงาน/รางวัล