Archive for 2015

อบรมการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม 4 ธันวาคม 2558 ณ KU Home

เขียนหนังสือราชการ1

      ดูภาพจาก e-Photo

ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 2/2558

ประชุม สล

        ดูรูปจาก e-Photo

สัมมนาบุคลากรงานคลังและพัสดุ 15-16 ตุลาคม 2558

พัสดุ

        ดูรูปภาพจาก e-Photo

สล. จัด KM เรื่อง Medley Training

medleytrain km

สำนักงานเลขานุการ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานเลขานุการ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่บุคลากรแต่ละท่านได้กำหนดไว้ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   สำนักงานเลขานุการ เห็นว่า ความรู้ซึ่งบุคลากรแต่ละคนได้รับจากการฝึกอบรมนอกจากจะนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานของตนเองแล้ว สมควรที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน  จึงได้จัดกิจกรรม KM เรื่อง  Medley Training สล. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องอาหารนานาชาติ ทั้งนี้ได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญไว้ที่หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์แล้ว ดูรูปภาพจาก e-Photo

กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการ 16 กันยายน 2558

5 ส

        ดูรูปภาพจาก e-Photo