Archive for the ‘ข่าวและกิจกรรมทั่วไป สล.’ Category

สำนักงานเลขานุการ ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.

ดูงาน มอ

ในการสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2561  “Smart Working for Faculty 4.0″ นอกจากบุคลากรได้เข้าอบรมทางวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเลขานุการ  นำโดย ผศ. ดร. จเร เลิศสุดวิชัย หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม และคุณชุติมา เทพเฉลิม หน.สำนักงานเลขานุการ นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการ จำนวน 46 คน  ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม และกลุ่มงานในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยมี ผศ.ดร. กลางเดือน โพชนา  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชม  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ ได้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาคุณภาพ [...]

บุคลากร สล. อบรม “Smart Working for Faculty 4.0″ ในงานสัมมนาบุคลากร สล.ประจำปี 2561

smartwork1

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดอบรมในหัวข้อ Smart Working for Faculty 4.0″ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร ปทุมวันปรินเซส โดยมี อ. ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ บรรยายเรื่อง Smart Plan… Smart Working for Faculty 4.0 และ อ. สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Happiness Mind to Smart Working for Faculty 4.0 มีบุคลากร สล. เข้าร่วมจำนวน 54 คน  ดูภาพจาก e-photo 

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2560

powerteam1

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  13-14 มกราคม 2560 ณ ริเวียร่าวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในหัวข้อ The Power Team โดยมีอาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา ดูรูปจาก e-photo

คณะจัดอบรมหลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างาน เก่งคน เก่งคิด”

สุดยอดหัวหน้างาน

คณะจัดอบรมหลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างาน เก่งคน เก่งคิด” ให้แก่หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน ในสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้างานธุรการของส่วนงานต่างๆ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ โดยมี อ.สมบุญ ธีรธรรมนุกูล เป็นวิทยากร ดูรูปภาพจาก e-photo

KM ประสบการณ์การทำวิจัยสถาบัน…จากงานประจำ…สู่งานวิจัย

วิจัยสถาบัน

สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM)    เรื่อง ประสบการณ์วิจัยสถาบัน : จากงานประจำ…สู่งานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๐๒๐๓ อาคารชูชาติ กำภู  โดยมีหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้แลกเปลี่ยนหลัก พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรของ สล. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบันและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/อบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยฯ ดูรูปภาพจาก e-Photo