โบรณี จุลประภาศรยุทธ


ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาไทย) 

 


รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. รับ – ส่ง เอกสารหน่วยกิจการนิสิต
2. งานวินัยนิสิต การสอบสวนนิสิต
3. งานบันทึกและเก็บเอกสารหน่วยกิจการนิสิต
4. เบิกเงินทุนการศึกษาประเภททำงานรายเดือน 7 เดือน และสรุปรายปี
5. งานลงข้อมูลดูแลเว็บไซต์กิจการนิสิต และเว็บไซต์คณะ
6. งานสำเนาเอกสารต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/กรรมการนิสิต/สโมสรนิสิต
7. ติดตามงานและรวบรวมเสนอ
8. งานข้อมูลนิสิตดีเด่น มก.
9. งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

• 2555 ลูกจ้างชั่วคราว สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
• 2555 – 2556 เลขานุการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ายกฎหมาย สำนักอธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
• 2556 – 2560 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 3 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

ปี 2562

ปี 2561

– โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มก. หลักสูตรการคำนวณบน MS Excel แบบมืออาชีพ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

– โครงการการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2561  (เฉพาะวันพุธ)

– โครงการฝึกอบรม เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ปี 2560

– โครงการจัดการความรู้ Care& Share# 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนะนำสุดยอดบริการจาก 3 ยักษ์ใหญ่ด้านไอที จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ศึกษาดูงาน

ปี พ.ศ.2561

– ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561

ผลงาน/รางวัล