ด้านบริการการศึกษา

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

         ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/ห้องประชุม/ห้องคอมพิวเตอร์

         คู่มือการศึกษา (หลักสูตร)
         การประกวดตำรา
         ทุนการศึกษา