งานที่ได้รับมอบหมายของ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย


รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  มีหน้าที่และรับผิดชอบในงานต่อไปนี้
 
  • งานบริหารจัดการด้านงานวิจัยของคณะงานด้านทุนอุดหนุนการวิจัยแก่อาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  • งานประสานงานระหว่างแหล่งอุดหนุนทุนวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ
  • งานสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศทางการวิจัยของอาจารย์ นิสิตและนักวิจัย
  • งานด้านการรวบรวม เผยแพร่ สารสนเทศและผลงานวิจัยของบุคลากรคณะ
  • งานวารสารวิชาการ “วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  • งานจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • งานในภารกิจด้านการสนับสนุนการวิจัย หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
  • งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการ
  • งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย