หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


รศ.ดร. ไพศาล คงคาฉุยฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร. วรรณดี ไทยสยาม
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

ผศ.ดร. นิธิพัฒน์  ทีรฆวณิช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. สุรีรัตน์ ผลศิลป์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

รศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


ผศ.ดร.ศิริพงษ์ อติพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สุกิจจา พงษ์สุวรรณ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ