ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณบดี

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

รองคณบดี

รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
ฝ่ายวางแผนและควบคุม
รักษาการแทน ลำดับที่ 1

รศ.ดร.วชิระ จงบุรี
ฝ่ายวิชาการ
รักษาการแทน คนที่ 2

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
ฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
ฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้

ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช
ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล

รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร
ฝ่ายวางแผนและควบคุม (1)

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย
ฝ่ายวางแผนและควบคุม (2)

ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ 
ฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้

ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
ฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข
ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม

รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา
ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ

ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล 

อ.ดร.อัญชนา วงษ์โต
ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ
ฝ่ายประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ