นบชุลี พิพัธนัมพร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

การศึกษา    ศษ.ม.(การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 1. งานรับเข้านิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จัดทำแผนรับนิสิต เกณฑ์การรับนิสิต รายงานผลการรับนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  TCAS รอบที่ 1 Portfolio
  TCAS รอบที่ 2 โควตา
  TCAS รอบที่ 3 Admission1, Admission2
  TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
 2. ให้บริการจองห้องเรียนส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  การจองห้องสำหรับการเรียน การสอน และการสอบ
  การจองห้องสำหรับกิจกรรมนิสิต
  การจองห้องเรียนสำหรับอบรม สัมมนา เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตภายในคณะฯ
  การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับการเรียน การสอน
  การประสานส่งข้อมูลการจองห้องให้กับหน่วยอาคารและสถานที่
 3. ดูแลระบบสารสนเทศหน่วยทะเบียน
 4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน ลง website คณะวิศวกรรมศาสตร์/เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการ
 5. ประสานงานปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้กรอกเกรด
 6. งานจัดสอบกลางภาค และสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่
 8. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

พ.ศ.2563

 • 29 – 30 มิถุนายน 2563 อบรมหลักสูตร Data Visualization with Google Sheet & Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ.2561

 • 22 – 23 พฤษภาคม 2561 โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนเรียนนิสิตระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผล จัดโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2558

 • สัมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการ เรื่อง Team for work…work for team 22-24 มกราคม 2558 ณ จังหวัดนครปฐม
 • อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์องค์กรด้วย Word Press
 • อบรมหลักสูตร Info graphic สำหรับสำนักงาน
 • อบรมหลักสูตร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 7 สิงหาคม 2558

พ.ศ. 2557

 • อบรมหลักสูตร การแปลผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • อบรมหลักสูตร รู้เรา-เข้าใจเขา : การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ

พ.ศ. 2556

 • อบรมหลักสูตร ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ระดับองค์กร ขั้นสูง

พ.ศ. 2555

 • อบรมหลักสูตร สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access
 • สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิต ระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะ และภาควิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ จังหวัดอยุธยา
 • สัมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เรื่อง บทบาทและการปรับตัวที่ท้าทายของนักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัย : วิกฤตหรือโอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : ผังไหล
 • อบรมพัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ เรื่อง กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

ศึกษาดูงาน

23 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานด้านระบบบริหารจัดการห้องเรียน (Room Services) ที่สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล/สำนักหอสมุดกลาง/กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก

ผลงาน/รางวัล

 • ได้รับรางวัลที่ 3 โครงการ Smart Working คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง พัฒนาขั้นตอนการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วย Google Sheet ประจำปี 2562
 • ได้รับรางวัลที่ 3 โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการห้องเรียนครบวงจร (Classroom Booking) ประจำปี 2562
 • ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
 • ผลงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2561
 • รางวัลรองชนะเลิศ  Best Suggestion Awards ประจำปี 2554 จากผลงานพัฒนาระบบจองห้องเรียนออนไลน์