Archive for พฤศจิกายน, 2012

หน่วยสารสนเทศฯ ชี้แจงผู้ดูแลเครือข่ายภายในคณะ

IMG_3491

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมด้วยหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ พบปะและชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในคณะฯ โดยคณะฯ ได้จ้างบริษัทมาดำเนินการ โดยให้ภาควิชา/หน่วยงาน อำนวยความสะดวกให้ด้วย และขอให้นำไปแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทราบ  นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบหมายเลขโทรศัพท์และผู้รับเรื่องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านระบบสารสนเทศอื่นๆ ของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 0219

สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

IMG_2636

หน่วยพัสดุ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง 0203 มีผู้เข้าร่วมจำนวน    คน  ดูภาพเพิ่มเติมจาก e-Photo