Archive for พฤศจิกายน, 2010

สล.อบรม “ภาวะผู้นำแห่งความเป็นเลิศ”

IMG_0461

การอบรมเรื่อง ภาวะผู้นำแห่งความเป็นเลิศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553    

สล.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชี

IMG_9804

สล. จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชี สำหรับหัวหน้าหน่วย/งาน ระดับต้น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553