นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

นิสิตและอาจารย์ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์ค่าความรุนแรงพื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (Analysis of the Intensity of Burned Areas from Sentinel-2 Satellite Imagery, Case Study of Doi Suthep-Pui National Park) ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายภูภัส ทองจับ น.ส.วันสิริ สุกสีนวล และ น.ส.อาทิตยา ยีบ๊ะ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชมการนำเสนอย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=RfRXkQbXPGY

     

823 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์