ผู้บริหารคณะ ร่วมพิธีลงนามด้านวิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะ

ผู้บริหารคณะ ร่วมพิธีลงนามด้านวิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะ

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด และบริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มก. เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ในงานสัมมนา Technology and Innovation of Security in Digital Age 2020 ณ ห้องบุนยะจินดา สโมสรตำรวจ

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์จะร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้ง 4 บริษัท เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย ในระยะเวลา 5 ปี

ข้ามไปยังทูลบาร์