Category: วิจารณ์ TOR

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ความเร็วลม และทิศทางลม แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาาซื้อเครื่องทดสอบความแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐานไออีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ TOR ประกวดราคาาซื้อชุดการวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศชนิดชั่งน้ำหนักแบบสองชั้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)