Category: วิจารณ์ TOR

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อเครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์กระแสสลับ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์