Previous slide
Next slide

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางอุตุ-อุทกวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »