ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

Tag: คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ปัญญา เหล่า

Read More »

KU Computer Engineering JOB FAIR

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน K

Read More »

นิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม NOVA ได้รับทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท พร้อมได้รับรางวั

Read More »

คณะสังคมศาสตร์ มก. ศึกษาดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ

เช้าวันนี้ (3 พ.ย. 64) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี รศ.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.

Read More »

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนิ

Read More »

คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 4 ล้านบาท พัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้ด้านวิศวกรรมพัฒนาและผลิตนว

Read More »

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย ผศ.ดร.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะผู้วิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย

Read More »

บทความล่าสุด: