ENG KU NEWS

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์วิศวฯ นำผลงานร่วมแสดงมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559นิสิตวิศวฯ การบินฯ คว้ารางวัลอันดับ 1 และ Best Airmanship Award การแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติร่วมพัฒนานวัตกรรมสำหรับหอหล่อเย็น[คณะวิศวฯ คว้า 6 รางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ มก.]ขอเชิญเข้าร่วมฟังประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมเคมีคณะจัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการให้แก่บุคลากรอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เข้าร่วมอบรมด้านการประยุกต์ใช้วัสดุสำหรับการใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ฯ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะผู้วิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย

 1. ดร.สันติ ไทยยืนวงศ์
 2. นายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์
 3. นายดารงค์ ปึ้งสุวรรณ
 4. นายสิริศาสตร์ ยังแสนภู
 5. นางสาวลักษมี ศรีเจริญ
 6. นายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์
 7. นายธีรไนย์ นุ้ยมาก
 8. นายราเมตร์ สุขเจริญ
 9. นายสมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์
 10. นางสาวศิริภรณ์ ฟ้าคาตัน
 11. ดร.กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล

ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  รางวัลระดับดี  จากผลงานวิจัย เรื่อง  “การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกัน และสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” (Study of Landslide Behavior for Prevention and Warning System Developing in the Selected Area Ban Doichang, Wawi, Mae Suai, Chiang Rai) โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่