ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวฯ – ไทยออยล์ ร่วมมือด้านวิชาการอาจารย์และนิสิตวิศวฯ อุตสาหการ รับรางวัล Best Paper Award ในงาน SEE2021นายกฯ เยี่ยมชมบูธผลงานร่วมคณะวิศวฯ มก. – Huawei ในงาน NST Fair 2021คณะวิศวฯ – โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอาหารนิสิต ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ รับรางวัลบทความดีเด่นคณะสังคมศาสตร์ มก. ศึกษาดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะนิสิตคณะวิศวฯ-คณะเศรษฐศาสตร์ มก. นำผลงานแสดงในงาน Startup Thailand League 2021ผลงานนิสิตคณะวิศวฯ-คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ได้รับทุนต่อยอดผลงาน ในโครงการ Angel Fund 2021ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 4 ล้านบาท พัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้ด้านวิศวกรรมพัฒนาและผลิตนวัตกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ระลอกแรกถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนงบประมาณรวม 4 ล้านบาทในสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 1-3 ภายใต้โครงการวิศวฯ ร่วมต้านภัย COVID-19 เพื่อผลิตนวัตกรรมที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ และส่งมอบแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้งช่วยป้องกันโควิด-19 ให้กับทีมแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อผลงานนวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 ที่พัฒนาโดยทีมอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ได้รับการตอบรับที่ดีจากทีมแพทย์ผู้ใช้งานจริง เช่น ตู้ความดันบวก   Face Shield (อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า) ได้ใช้งานจริงในโรงพยาบาลกว่า 100 แห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลปทุมธานี  และหุ่นยนต์พ่นละอองฆ่าเชื้อ ใช้งานจริงที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณี COVID-19 กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ (ส่วนหน้า) และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี ฯลฯ  โดยคณะวิศวฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพของนวัตกรรม   ต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจากคำแนะนำของทีมแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมเสื้อกาวน์นาโน และห้องความดันลบสำหรับผู้ป่วยเด็กแห่งแรกในประเทศไทย ที่คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้พัฒนาขึ้นในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19

ตู้ความดันบวก มีหลักการทำงาน คือ แพทย์ผู้ตรวจจะอยู่ภายในตู้ตรวจ และผู้ป่วยอยู่ภายนอก โดยแพทย์จะเข้า-ออกตู้ตรวจผ่านประตูกระจก เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทั้งผู้ใช้งานและผู้เข้ารับการตรวจ ใช้ตรวจผู้ป่วยได้ 20-30 คน/ชั่วโมง/ตู้ ออกแบบและพัฒนาโดยทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์

Face Shield คณะวิศวฯ ผลิตโครง Face Shield จากเครื่องฉีดพลาสติกของศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ในปริมาณการผลิต 700-800 ชิ้น/วัน โดยมี รศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ควบคุมการผลิต และมีบุคลากรตลอดจนนิสิตคณะวิศวฯ ร่วมประกอบแผ่นใสและยางยืด มีจุดเด่น คือ มีน้ำหนักเบา ปรับขนาดได้ ไม่เกิดฝ้าที่หน้ากากและสามารถนำมาใช้ซ้ำได้

หุ่นยนต์พ่นละอองยาฆ่าเชื้อ พัฒนาโดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และทีมนักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหุ่นยนต์สำหรับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ลดความเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการฉีดพ่นน้ำยา มีน้ำหนักเบา มีกล้องติดที่ตัวหุ่นยนต์ สามารถดูการปฏิบัติงานผ่านโทรศัพท์หรือจอขนาดเล็กได้ เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะและบริเวณโดยรอบอาคาร

เสื้อกาวน์นาโน เป็นชุดแพทย์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสิ่งทอร่วมกับการพัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบและกระบวนการเคลือบ มีสมบัติสะท้อนน้ำและต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ทีมผู้พัฒนาเสื้อกาวน์นาโนหรือชุดแพทย์ฉลาดประกอบด้วย รศ.ดร.อรทัย จงประทีป รศ.ดร.อภิรัตน์  เลาห์บุตรี รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ อ.ดร.นเร ผิวนิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ห้องความดันลบสำหรับเด็กแห่งแรกในประเทศไทย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า มี รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ และ ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นทีมอาจารย์ผู้พัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และบริษัท Windchill Limitedคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบตู้ความดันบวกให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

https://youtu.be/xyJcItUrsb0

ตู้ความดันบวก

https://www.eng.ku.ac.th/news/?p=5835

Face Shield

https://www.eng.ku.ac.th/news/?p=5798

หุ่นยนต์พ่นละอองยาฆ่าเชื้อ

https://www.eng.ku.ac.th/news/?p=5856

เว็บไซต์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

https://www.eng.ku.ac.th/covid-19/

————————————————-

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมต้านภัย COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

สามารถติดต่อได้ที่: ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

โทร. 0 2797 0948 / 08 3904 6212 / Email: tawan.s@ku.th

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่