ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา หน.ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวฯ มก. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  นำโดย ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการ AI for ALL ปีที่ 2 ภายใต้แผนงานปัญญาประดิษฐ์สำหรับสาธารณชน โปรแกรม 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต    โดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ได้นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ” รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021 ณ ห้องประชุม Auditorium – True Lab@kasetsart  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติฯ มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 100 ผลงาน อาทิ หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช หุ่นยนต์ปลูกพืช หุ่นยนต์เก็บเกี่ยว หุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านการประมง ด้านป่าไม้ ด้านปศุสัตว์ หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างดิน หุ่นยนต์กรีดยาง Phenotype Robot ฯลฯ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล  จำนวน 17 ผลงาน (รางวัลละ 50,000 บาท)

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว มีอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีและร่วมนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลฯ  จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มก.

ดูรูปภาพได้ทั้งหมดที่ลิงก์
https://gallery.eng.ku.ac.th/?p=2793

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่