ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ – เดลต้า เปิดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Delta Industrial Automation SMART Laboratory ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคม และสร้างแรงกระตุ้นต่อการเรียนรู้ สำหรับนิสิตและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทั้งสองหน่วยงานได้จัดให้มีพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในงานเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ เรื่อง “Automation เพื่อนวัตกรรมอาหารและเกษตร 4.0” โดยมี อาจารย์ ดร.ชมาพร เจียรบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ รักษ์ศิริ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมฯ และคุณเกษมสันต์ เครือธร Regional Senior Manager Industrial Automation บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา โดยภายหลังแล้วเสร็จการเสวนา คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) ได้มอบชุดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ รวมมูลค่ากว่าล้านบาทแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่