ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

คณะวิศวฯ – เดลต้า เปิดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Delta Industrial Automation SMART Laboratory ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคม และสร้างแรงกระตุ้นต่อการเรียนรู้ สำหรับนิสิตและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทั้งสองหน่วยงานได้จัดให้มีพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในงานเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ เรื่อง “Automation เพื่อนวัตกรรมอาหารและเกษตร 4.0” โดยมี อาจารย์ ดร.ชมาพร เจียรบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ รักษ์ศิริ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมฯ และคุณเกษมสันต์ เครือธร Regional Senior Manager Industrial Automation บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา โดยภายหลังแล้วเสร็จการเสวนา คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) ได้มอบชุดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ รวมมูลค่ากว่าล้านบาทแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่