อัจฉรา ฤกษ์อุโฆษ

 

อัจฉรา  ฤกษ์อุโฆษ
พนักงานพิมพ์ ส 3       <<หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง>>
โทร. 1187
E-mail:- atchara.r@ku.th

งานเวียนเอกสาร :-

 1. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็บไซด์คณะ   Workplace (kasetsart.facebook)   
 2. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ผ่านระบบจัดเก็บเอกสารหนังสือสารบรรณ  ระบบ Eng E-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
  และ E-mail บุคลากรคณะ   <<ขั้นตอนการปฏิบัติงาน>>
 3. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ
 4. สำเนาเรื่องต่าง ๆ ตอบกลับคืนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

งานพิมพ์เอกสาร :-

 1. พิมพ์หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ประเภทคนไข้ใน)      <<ขั้นตอนการปฏิบัติงาน>>   ***ตัวอย่างพิมพ์***
 2. พิมพ์หนังสือเวียนงานฌาปนกิจ แจ้ง กองกลาง มก. และบุคลากรภายในคณะ   <<ขั้นตอนการปฏิบัติงาน>>    ***ตัวอย่างพิมพ์***
 3. พิมพ์รายงานการร่วมถวายปัจจัยช่วยงานฌาปนกิจ
 4. พิมพ์รายงานการสำรวจบุตรบุคลากรเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิต มก. และโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์ มก.
 5. พิมพ์รายงานการบริจาคปัจจัยสมทบร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี
 6. พิมพ์รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี
 7. พิมพ์รายงานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  <<ขั้นตอนการปฏิบัติงาน>>   ***ตัวอย่างพิมพ์***
 8. พิมพ์รายงานการขอซื้อกระดาษหัวจดหมายภาษาอังกฤษ และใบประกาศเกียรติคุณ

งานจัดเก็บเอกสาร :-

 1. จัดเก็บหนังสือสารบรรณ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหมวดหมู่ – รหัสแฟ้ม   <<ขั้นตอนการปฏิบัติงาน>>   ***ตัวอย่างพิมพ์***
 2. จัดทำทะเบียนจัดเก็บหนังสือสารบรรณ  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 3. สแกนเอกสาร จัดเก็บในโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการค้นหา
 4. จัดทำทะเบียนทำลายเอกสารทิ้ง  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เขียนโปรแกรม ในการปรับปรุงระบบเวียน-จัดเก็บ หนังสือสารบรรณ

งานกองทุนการศึกษานิสิต :-

 1. ประสานงานการรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษานิสิต
 2. พิมพ์หนังสือตอบขอบคุณ  และใบประกาศเกียรติคุณ    <<ขั้นตอนการปฏิบัติงาน>>   ***ตัวอย่างพิมพ์***
 3. จัดทำทะเบียนบริจาคเงินสบทบเข้ากองทุนการศึกษานิสิต (ตามหนังสือตอบขอบคุณ)
 4. แบบฟอร์มการบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษานิสิต

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย :-

 1. กรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี
 2. กรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์ หน่วยงาน
 3. ประสานงาน กองกลาง มก. ในการสั่งพวงหรีด ในโอกาสแสดงความเสียใจต่อบุคลากร ญาติใกล้ชิดบุคลากร  ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. ประสานงาน กองการเจ้าหน้าที่ มก. ในการขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

ประวัติการทำงาน :-

 1. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ (ปี พ.ศ. 2545-2552)
  ***คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***
 2. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 สังกัดหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ  (ปี พ.ศ. 2552-2553)
  ***คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***
 3. พนักงานพิมพ์ ส 3 สังกัดหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ (ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)
  ***คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

ผลงาน-รางวัล :-

 1. รางวัลที่ 2 จากการประกวดโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 5   ประจำปี 2559   “โครงการข้อมูลถูกต้อง ค้นไวถูกใจ กับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"
  ***ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์***
 2. รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2558   กลุ่มบริการพื้นฐาน งานสนับสนุน งานช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ***ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์***

พ.ศ. 2562

 1. อบรมหัวข้อเรื่อง สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)
  จัดโดยหน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

พ.ศ. 2561 - 2559

 1. การใช้งานระบบ Eng E-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์)   จัดโดย Powered By CDG Systems LTD.
  ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
  วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561
 2. หลักสูตร ThaiWPS Office ซอฟต์แวร์สำนักงาน  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 3. หลักสูตร การสร้างและทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 4. หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  วันที่ 12 มิถุนายน 2561
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนะนำสุดยอดบริการจาก 3 ยักษ์ใหญ่ด้านไอที  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  วันที่  14 กรกฎาคม 2560
 6. หลักสูตร การบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  วันที่  8 มีนาคม 2560
 7. หลักสูตร การใช้งาน KU Cloud Storage   จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มก.
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
 8. หลักสูตร การจัดการสารสนเทศในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  วันที่  16 มีนาคม 2559
 9. หลักสูตร สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ WordPress   จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  วันที่  24-25 กุมภาพันธ์ 2559

พ.ศ. 2558 - 2556

 1. หลักสูตร Desktop Author โปรแกรม e-book สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IT จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
  วันที่ 11 กันยายน 2558
 2. หลักสูตร Team for Work … Work for Team  จัดโดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
  วันที่  22-24  มกราคม 2558  ณ Royal Gems Golf Club and Resort จ.นครปฐม
 3. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับการศึกษา จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
  วันที่  6 มกราคม 2558
 4. หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Less Paper จัดโดย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่ 1-2 ธันวาคม 2557
 5. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
 6. หลักสูตร รู้เรา เข้าใจเขา : การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ  จัดโดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มก.
  วันที่ 30 กันยายน 2557   ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์
 7. หลักสูตร ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้คุ้มค่าและปลอดภัย จัดโดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มก.
  วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1  ห้องประชุมชั้น 1
 8. หลักสูตร สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ WordPress รุ่นที่ 2   จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557
 9. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร  จัดโดย บริษัท เบรมสตีล จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
 10. หลักสูตร จุดประกาย ระบบงานธุรการสำนักงาน ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลา จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  วันที่ 13 กันยายน 2556
 11. หลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Docs  จัดโดย งานบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556

พ.ศ. 2562

 1. ศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2561 - 2554

 1. ศึกษาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 20 มิถุนายน 2561
 2. ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย) ณ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
 3. เยี่ยมชมดูงานระบบ AMS e-Office ณ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ ณ พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์และหอจดหมายเหตุพุทธทาส
  อินทปัญโญ วันที่ 21 มิถุนายน 2554

ประกาศราชกิจจานุเบกษา :-

.. 2548
>> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
***เล่ม 122 ตอนที่ 74 ง  ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2548***

พ.ศ. 2540
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2540
***เล่ม 114 ตอนที่ 77 ง  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2540***

พ.ศ. 2539
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2539
***เล่ม 113 ตอนที่ 50 ง  ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2539***

>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2539
***เล่ม 113 ตอนพิเศษ 10 ง  ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2539***

พ.ศ. 2538
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538
***เล่ม 112 ตอนที่ 100 ง  ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2538***

>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538  ^^เพิ่มภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์^^
***เล่ม 112 ตอนพิเศษ 21 ง  ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2538***

พ.ศ. 2533
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2533
***เล่ม 107 ตอนที่ 139  ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2533***

.. 2532
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2532
***เล่ม 106 ตอนที่ 19  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2532***

.. 2527
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527  ^^เพิ่มภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ^^
***เล่ม 101 ตอนที่ 20 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2527***

พ.ศ. 2524
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524   ^^เพิ่มภาควิชาวิศวกรรมโยธา^^
***เล่ม 98 ตอนที่ 205 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2524***

พ.ศ. 2509
>> พระราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509
***เล่ม 83 ตอนที่ 22 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2509***

.. 2559
>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ***ประกาศ 182 ง***

>> 

>>  

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2559
>> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
***เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง  ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559***

.. 25XX
>> 

.. 25XX
>> 

พ.ศ. 25XX
>>

พ.ศ. 25XX
>>

.. 2562
>> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์  (นายอมร พิมานมาศ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
***เล่ม 136 ตอนพิเศษ 115 ง  ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562***

.. 25XX
>> 

.. 25XX
>> 

พ.ศ. 25XX
>>

พ.ศ. 25XX
>>

.. 2558
>> พระราชบัญบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
***เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก  ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558***

.. 25XX
>> 

.. 25XX
>> 

พ.ศ. 25XX
>>

พ.ศ. 25XX
>>

คำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ-ข้อบังคับ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

.. 2562
>> แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีเปิดอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล
***คำสั่งที่ 56/2562***

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

.. 2562
>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (มติเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
***ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์***

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ (มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562)
***ประกาศคณะกรรมการกองทุน***

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

.. 2562
>> 

.. 2561
>> 

.. 2560
>> 

.. 2559
>> 

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2554
>> 

.. 2553
>> 

.. 2552
>> 

พ.ศ. 2551
>>

พ.ศ. 2550
>>

จัดตั้งหน่วยงาน :-

.. 2561
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยการรับรู้จากระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่กำหนดสถานภาพและ
ไม่แบ่งส่วนราชการ โดยอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2559
>> จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและ
ไม่แบ่งส่วนงาน  โดยอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 17/2559  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 

.. 2557
>> จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่กำหนดสถานภาพและ
ไม่แบ่งส่วนราชการ โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 15/2557
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 

>> จัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
(Chulabhom Satellite Receiving Station) เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ
โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ
(Air Transport Research and Consulting Centre) เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน
โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 13/2556  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Management of Engineering and Technology Center) เป็นหน่วยงานภายใต้
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยไม่กำหนดสถานภาพ และไม่แบ่งส่วนงานภายใน
โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2554
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ
โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2551
>> จัดตั้งศูนย์นิติสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงาน
โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2550
>> จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และไม่แบ่งส่วนงานภายใน
โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ
โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ
โดยมติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง
เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2549
>> 
จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นศูนย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2547
>> จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสถานะเทียบเท่าภาควิชา
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2547
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

พ.ศ. 2544
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 12/2544  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544

พ.ศ. 2542
>> จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 2/2542  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542

.. 2541
>> จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ
มติอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2541
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2541
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.*** 

>> จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐากราก
มติอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2541
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2541
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

ยุบ-ปิด หน่วยงาน :-

.. 2561
>> ปิดศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มติอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
***บันทึกข้อความ จากสำนักงานสภา มก.***

.. 2558
>> ยุบเลิกศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>>ปิดศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

พ.ศ. 2554
>> ยุบเลิกศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> ยุบเลิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

โอนย้าย-เปลี่ยนชื่อ หน่วยงาน :-

.. 2556
>> ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เปลี่ยนชื่อสถาบัน เป็นศูนย์  ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน
ภายใต้การกำกับของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มติอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2551
>> สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ
เปลื่ยนชื่อศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ เป็นศูนย์นวัตกรรมวัสดุ โดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

.. 2550
>> ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ
โอนย้ายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 12/2550  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

พ.ศ. 2561 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา)  ให้แก่ นายประภาส  เตมียบุตร
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561  วันที่ 27 สิงหาคม 2561
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2559 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  วันที่  29  สิงหาคม  2559
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2558 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  ให้แก่ นายปราโมทย์  ไม้กลัด
ในการประชุมครั้งที่ 7/2558  วันที่  27  กรกฎาคม  2558
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2557 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา)  ให้แก่  นายปลิว  ศรีวิศวเวทย์
ในการประชุมครั้งที่ 6/2557  วันที่  23  มิถุนายน  2557
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2554 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมความปลอดภัย)  ให้แก่  นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  วันที่  28  มีนาคม  2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2552 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)  ให้แก่  นายฉลอง  เกิดพิทักษ์
ในการประชุมครั้งที่ 2/2552  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2552
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2551 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา)  ให้แก่  นายไกร  ตั้งสง่า
ในการประชุมครั้งที่ 2/2551  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2551
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2550 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมเกษตร)  ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการประชุมครั้งที่  2/2550  วันที่  19  กุมภาพันธ์  2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

                 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) ให้แก่ นายสมพงศ์ นครศรี
ในการประชุมครั้งที่  2/2550  วันที่  19  กุมภาพันธ์  2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2549 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา ให้แก่ นายชัยณรงค์ ณ ลำพูน
ในการประชุมครั้งที่  2/2549  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2549
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2548 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)  ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการประชุมครั้งที่  5/2548  วันที่  16  พฤษภาคม  2548
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2547 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) ให้แก่ Prof. Gaylord V. Skogerboe
ในการประชุมครั้งที่  3/2547  วันที่  15  มีนาคม  2547
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2546 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการประชุมครั้งที่  -/2546  วันที่  17  มีนาคม  2546
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2545 :-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) ทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการประชุมครั้งที่  5/2545  วันที่  20  พฤษภาคม  2545
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

                 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมเคมี)  ให้แก่ นายภวัฒน์  วิทูรปกรณ์
ในการประชุมครั้งที่  5/2545  วันที่  20  พฤษภาคม  2545
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2541 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน) ทูลเกล้าฯ ถวาย
พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ในการประชุมครั้งที่  -/2541  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2541
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2538 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา)  ให้แก่ รศ.บุญสม  สุวชิรัตน์
ในการประชุมครั้งที่  -/2538  วันที่  5  มิถุนายน  2538
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2537 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)  ทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประชุมครั้งที่  -/2537  วันที่  16  พฤษภาคม  2537
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2536 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมชลประทาน)  ให้แก่ นายปราโมทย์  ไม้กลัด
ในการประชุมครั้งที่  -/2536  วันที่  24  พฤษภาคม  2536
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2535 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา)  ให้แก่ นายประวิง ฐิตะวรรโณ
ในการประชุมครั้งที่  5/2535  วันที่  1  มิถุนายน  2535
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2531 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  ให้แก่ น..กำธน สินธวานนท์
ในการประชุมครั้งที่  -/2531  วันที่  16  พฤษภาคม  2531
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2526 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ไฟฟ้า)
ให้แก่ นายเกษม  จาติกวณิช
ในการประชุมครั้งที่  -/2526  วันที่  13  มิถุนายน  2526
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2521 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมชลประทาน)  ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในการประชุมครั้งที่  -/2521  วันที่  17  กรกฎาคม  2521
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2504 :- ปริญญาช่างชลประทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ให้แก่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
ในการประชุมครั้งที่  -/2504  วันที่  21  มิถุนายน  2504
***รายงานจาก กองกลาง มก.***