คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ (flower bunch)(flower bunch) ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 8/2565 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565) สืบต่อจากรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565  โดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ได้ผ่านการดำรงตำแหน่งบริหาร ดังนี้
ปี พ.ศ. 2555-2562 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ปี พ.ศ. 2562-2565 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย

คำสั่งฯ แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
7,344 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์