ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ข้อมูลเพิ่มเติม  : http://mat.eng.ku.ac.th

วิศวกรรมวัสดุ  เป็นสาขาวิชาบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ  โดยมุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง  สมบัติ  กระบวนการผลิต  และการใช้งานของวัสดุเชิงวิศวกรรม  เช่น  โลหะ  พอลิเมอร์  เซรามิก  วัสดุประกอบ  วัสดุนาโนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ดีอย่างไร

มีกลุ่มวิชาที่หลากหลาย ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ในการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเชื่องโยงการเรียนการสอนเข้ากับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ซึ่งนิสิตสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติงานจริงในบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขานี้ ยังสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการได้อีกด้วย

ใครที่เหมาะกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

เปิดกว้างรับความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย ชอบความท้าทายและมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นวัสดุใหม่ๆ ชอบการเรียนรู้เรื่องของวัสดุผ่านการลงมือปฏิบัติจริ

วิศวกรรมวัสดุจบแล้วทำงานอะไร

–  วิจัย พัฒนา และคิดค้นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในหน่วยวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
–  ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานต่างๆ

วิศวกรรมวัสดุเรียนอะไรบ้าง

พื้นฐานและกระบวนการผลิตเกี่ยวกับวัสดุทุกประเภท และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวัสดุ เพื่อให้สามารถพัฒนาคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ และเทคนิคกระบวนการผลิตต่างๆ ได้ รวมถึงหลักในการคัดเลือก ออกแบบและปรับปรุงสมบัติวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการ และเทคนิคในการวิเคราะห์สมบัติวัสดุชนิดต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุความวิบัติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมได้

ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 2103-4 โทรสาร 0-2955-1811http://mat.eng.ku.ac.th