สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติ

เป็นศูนย์ใหม่ล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งในปี 2554 เป็นศูนย์ภายใต้การกำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงบุคลากร องค์ความรู้และข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเกิดแผ่นดินไหว การเกิดน้ำท่วมดินถล่ม น้ำท่วมใหญ่ฉับพลัน ฯลฯ ซึ่งถึงแม้ว่าภัยพิบัติเหล่านี้จะป้องกันได้ยาก แต่ก็สามารถเตรียมการเฝ้าระวังได้ในระดับหนึ่ง เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงที่เกิดขึ้น และช่วยให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ชั้น 9 อาคาร 9 โทรศัพท์ 0-2940-7052

http://smms.eng.ku.ac.th/