ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Vetiver Awards 2015

อาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับพระราชทานรางวัล

The King of Thailand’s Vetiver Awards 2015

Certificate of Excellence

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 6The Sixth International Conference on Vetiver จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2558  ในการนี้ ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด The King of Thailand Vetiver Awards 2015 จำนวน 15 ราย โดยมีคนไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล และชาวต่างชาติ 3 รางวัล จากประเทศคองโก บังกลาเทศ จีน และรางวัลประกาศเกียรติคุณจำนวน 9 รางวัล ซึ่งมีคนไทยได้รับจำนวน 5 รางวัล และต่างประเทศ 4 รางวัล ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลพระราชทาน The King of Thailand’s Vetiver Awards 2015 Certificate of Excellenceด้านงานวิจัยดีเด่น (Outstanding Research) ประเภทนอกภาคเกษตรกรรม (Non-agriculture Application) จากผลงานวิจัย เรื่อง  Engineering characterization of Vetiver system for shallow slope stabilization

ผลงานวิจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและดินถล่มระดับตื้น แต่การศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับสมบัติทางวิศวกรรมของระบบหญ้าแฝก (Vetiver system) โดยเฉพาะด้านกำลังเฉือน การไหลซึมของน้ำสู่ดิน และกำลังที่เปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นนั้นยังมีข้อจำกัด  ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ทีมผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิค Minirhizotron ในการสังเกตปริมาณรากในสนาม และเชื่อมโยงกับการทดลองสมบัติด้านกลศาสตร์และการไหลซึมของดินที่มีหญ้าแฝกในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งใช้การจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธี Finite Element เพื่อจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนที่ตกสู่ลาด และระดับความปลอดภัยของลาด ช่วยให้ทราบถึงประสิทธิภาพของหญ้าแฝกในเชิงปริมาณ โดยหญ้าแฝกมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มเสถียรภาพของลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับความชันที่ประมาณ 30 องศา ซึ่งเป็นระดับความชันที่มักพบดินถล่มในลาดธรรมชาติ และทราบข้อจำกัดบางประการของระบบหญ้าแฝก ซึ่งหากไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่ดีพอ เมื่อหญ้าแฝกตายและรากย่อยสลาย อาจนำมาสู่การเกิดโพรงขึ้นในลาดดิน และทำให้ลาดชันที่ความชันสูงกว่า 60 องศา มีความปลอดภัยลดลงได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ในการประเมินคุณภาพของการใช้หญ้าแฝกในทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันดินถล่มระดับตื้นได้อย่างยั่งยืน

สำหรับบทความวิจัยนี้ เป็นการสรุปงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดย นายธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร นายฉัตรชัย รัตนอารีกุล และนายไกรโรจน์ มหรรณพกุล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และกลุ่มบริษัทปตท.จำกัด เป็นงานวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและการใช้แบบจำลองร่วมกับการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการศึกษาร่วมกับชุมชนที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิถต์ และ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งเคยประสบภัยพิบัติดินถล่มในอดีต