ประกาศรับเช็ค 23 มิ.ย. 2559

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.00 – 15.00 น.
ปิดทำการจ่าย เช็ค วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 และ 4 -5 มิถุนายน 2559
e0b980e0b88ae0b987e0b884-230659