ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์โชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ Web of Science Training

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Web of Science Training วิทยากรโดย Dr.See Dui Seng (Solution Consultant, ASEAN, Clarivate Analytics) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteX8 for MAC User

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteX8 for MAC User ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2

Read more

ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

Read more

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 2560

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 2560

Read more