ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกาศ รับสมัครนิสิตป.ตรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

งาน “เลือกแนวทาง…วางอนาคต Open House” ครั้งที่ 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more