งาน “เลือกแนวทาง…วางอนาคต Open House” ครั้งที่ 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง  ผลการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2561

Read more