ข้อมูลสารสนเทศ

  ข้อมูลบุคลากร  งบพัฒนาบุคลากรและทุนพัฒนาอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน งบแสดงผลการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผลงานตีพิมพ์ รางวัล รายงานขอใช้ยานพาหนะ เกณฑ์คะแนนรับเข้า จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวนบัณฑิต ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา    

Read more

โครงการธรรมสัญจรและพิธีทอดกฐินสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 4 วิทยาเขต ประจำปี พ.ศ.2561

ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันศุกร์ที่ 26-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561  

Read more

โครงการปฏิบัติธรรม ปี 60 : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฎฐาน 4

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 สถานที่ : ณ วัดบรมสถล จ.กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : อาจารย์ บุคลากร

Read more

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ปี 59 : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 สถานที่ : ณ วัดบรมสกล จ.กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : อาจารย์ บุคลากร

Read more

โครงการปฏิบัติธรรม ปี 59 : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 สถานที่ : ณ วัดบรมสกล จ.กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : อาจารย์ บุคลากร

Read more