ประกาศทุนเรียนดีสำหรับนิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2561

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อในใบสำคัญรับเงินเพื่อเบิกทุนให้นิสิต ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น ให้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อเบอร์โทรศัพท์ , E-mail และสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ปีการศึกษา 2561

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ปีการศึกษา 2561 ขอให้มาติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อในใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกเงินทุนให้นิสิตทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ , E-mail  และสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด (ตัวบรรจง) ให้เรียบร้อย

Read more