อบรมการอพยพหนีไฟ และดับเพลิงขั้นต้น

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 น. รองคณบดีฝ่ายกายภาพ กล่าวเปิดงาน 09.15 – 12.00 น. อบรมหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันอัคคีภัย การอพยพคน วิทยากรโดย

Read more

ทีม SKUBA ได้รองชนะเลิศ (รองแชมป์โลก) การแข่งขัน RoboCup@Home

ทีม SKUBA ได้รองชนะเลิศ (รองแชมป์โลก) การแข่งขัน RoboCup@Home จาก World RoboCup 2018 เมือง มอลทรีออล (Montreal) ประเทศแคนนาดา ในรุ่น RoboCup@Home Education Challenge เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานในบ้าน ที่เน้นการ

Read more

การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) สาหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์

สนใจสามารถสมัครได้ที่ goo.gl/VYXcA2 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) สาหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๐๓๑๓

Read more