ประกาศ มก. เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มก. เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

เอกสารที่นิสิตต้องเตรียมเพื่อทำคำร้องของคืนเงินค่าธรรมเนียม

  1. ใบเสร็จรับเงิน KU2 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หรือ KU9 (ใบโอนเงินฝากธนาคารฉบับจริง)
    2. ใบรายงานผลการเรียน ขอออนไลน์จาก http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc
    3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นชื่อของนิสิตเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการโอนเงินคืน
    4. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยที่มีชื่อของนิสิต
    5. รายงานการลงทะเบียนเรียนจากระบบสารนิเทศนิสิต

สามารถนำเอกสารข้างต้นมาดำเนินการทำคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งสำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

 

07072021095308-0001
07072021095247-0001
808 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์