เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดในบริเวณอาคารและบรเวณรอบๆ ตัวอาคารภายในวิทยาลัยการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน

เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาดในบริเวณอาคารและบรเวณรอบๆ ตัวอาคารภายในวิทยาลัยการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง