ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศวิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ต้นแบบชิ้นงานขนาดใหญ่ระบบเส้นพลาสติก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศวิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ต้นแบบชิ้นงานขนาดใหญ่ระบบเส้นพลาสติก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ร่างเครื่องพิมพ์ต้นแบบชิ้นงานขนาดใหญ่ระบบเส้นพลาสติก