ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางอุตุ-อุทกวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางอุตุ-อุทกวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)