ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าเชื้อเพลิงโดยประมาณแบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าเชื้อเพลิงโดยประมาณแบบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะฯ ประกวดราคา วศ(ร)6-2564
บก.06-ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าเชื้อเพลิงโดยประมาณแบบ 1 ชุด

ข้ามไปยังทูลบาร์