ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๕๔ เครื่อง และ ๒. จอภาพแสดงผลแบบ LED ขนาด ๒๓.๘ นิ้ว จำนวน ๕๔ เครื่อง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๕๔ เครื่อง และ ๒. จอภาพแสดงผลแบบ LED ขนาด ๒๓.๘ นิ้ว จำนวน ๕๔ เครื่อง

บก.06
ประกาศประกวดราคา+TOR

341 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์