บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขัดสน จากนายวัชรพล รุจิเรข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและบริหารทั่วไป บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มูลค่าทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประจำทุกปี
นิสิตผู้ได้รับทุน คือ นายปรเมษฐ์ สุวรรณโณ นิสิตสาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 และนายรัชชานนท์ กาญจนศศิวิมล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3

515 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์