เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๕๔ เครื่อง และ ๒. จอภาพแสดงผลแบบ LED ขนาด ๒๓.๘ นิ้ว จำนวน ๕๔ เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๕๔ เครื่อง และ ๒. จอภาพแสดงผลแบบ LED ขนาด ๒๓.๘ นิ้ว จำนวน ๕๔ เครื่อง

แผนการจัดซื้อ