คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เข้าหารือถึงความร่วมมือด้านการวิจัย พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ โดยการหารือถึงความร่วมมือและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระหว่าง 2 คณะดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการร่วมเสวนาวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2565 และนับเป็นการนำร่องด้านการวิจัยร่วมแบบบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์