• ขอบข่ายภาระงาน :

– งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

– งานแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

– งานติดต่อประสานงานกับสภาวิศวกร

– งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

– งานอบรมคอมพิวเตอร์/ภาษา ให้กับนิสิต

ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าหลักสูตร 4+1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วย :

ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชา 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม

ระบบ KU-ISEA

– ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Innovative Melennium)

 • เว็บไซต์สนับสนุนการทำงานของหน่วย :

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

               – ฝ่ายบริการการศึกษา มก.

– กองแผนงาน มก.

สำนักหอสมุด มก.

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สภาวิศวกร

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 
 • นางสาวเพ็ญสุดา โหมลา (นักวิชาการศึกษา)
  (หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

-งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

-โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-โครงการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเลกทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-งานคณะกรรมการวิชาการ

-งานด้านวิชาการ

 • นางสาวละมัย อินทวัตร (บรรณารักษ์)
  (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

-ให้บริการยืม-คืนหนังสือ  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุด

-จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

-จัดซื้อและต่ออายุวารสาร

-บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

-บันทึกข้อมูลวารสารเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

-ประสานงานและดูแลการขอทุนโครงการเรียนล่วงหน้าหลักสูตร 4+1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ประสานงานและดูแลการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ประสานงานและดูแลการขอทุนบัณฑิตศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-งานบัณฑิตศึกษา

-งานการจัดสอบ/รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ

 • นางสาวทวีรัตน์ ญาณฤกษ์ (นักวิชาการศึกษา)

-งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

-ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

-ประสานงานตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ การขอเปลี่ยนแปลง

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

-ตรวจสอบเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

-จัดทำข้อมูลหลักสูตรคณะประจำปีการศึกษา

 • นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

-งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

-จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

-จัด/ประสานงานโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้

-จัด/ประสานงานโครงการฝึกอบรมเพื่อการสอบ TOEIC

-จัด/ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ประสานงานการขอใช้พื้นที่ภายในคณะของสถาบันการศึกษาที่มาจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่าง ๆ

-ให้บริการห้อง teleconference ภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

-ให้บริการห้องประชุมภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

 • นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธ์ (บรรณารักษ์)

-ให้บริการยืม-คืนหนังสือ  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุด

-บันทึกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

-ประสานงานการจัดซื้อหนังสือที่สนับสนุนการเรียนการสอน

-ประสานงานการจัดซื้อฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนการสอน

-จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่และรวบรวมจัดเก็บสถิติงานห้องสมุด

-ประสานงานการจัดโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

 • (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

-ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ เอกสารทางราชการของ หน่วย

-ให้บริการยืม-คืนหนังสือ  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุด

-จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

-ประสานงานการจัดโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

-ประสานงานการจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและรับ

-ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลบัณฑิตศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ช่วยประสานงานและตรวจสอบ ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

• การประสานงานและตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

• การประสานงานตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

• การตรวจสอบเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

• การจัดทำข้อมูลหลักสูตรคณะประจำปีการศึกษา

• การจัดโครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

• การจัด/ประสานงานโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้

• การจัด/ประสานงานโครงการฝึกอบรมเพื่อการสอบ TOEIC

• การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

• การจัด/ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

• การประสานงานการขอใช้พื้นที่ภายในคณะของสถาบันการศึกษาที่มาจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาต่าง ๆ

• การให้บริการห้อง teleconference ภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

• การให้บริการห้องประชุมภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง

• การบริการยืมหนังสือในห้องสมุด

• การบริการคืนหนังสือในห้องสมุด

• การบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าในห้องสมุด

• การจัดซื้อและต่ออายุวารสาร

• การบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

• การบันทึกข้อมูลวารสารเข้าระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มก.

• การประสานงานและดูแลการขอทุนโครงการเรียนล่วงหน้าหลักสูตร 4+1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• การประสานงานและดูแลการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• การประสานงานและดูแลการขอทุนบัณฑิตศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• การประสานงานการจัดซื้อหนังสือที่สนับสนุนการเรียนการสอน

• การประสานงานการจัดซื้อฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนการสอน

• การประสานงานการจัดโครงการเลือกแนวทางวางอนาคตที่คณะ

• การประสานงานการจัดโครงการเลือกแนวทางวางอนาคตที่อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มก.

• ประสานงานการเยี่ยมชมคณะฯ ของโรงเรียน

• ประสานงานการจัด Road Show ของคณะฯ กับหน่วยงานภายนอก

 • JD/ IDPs
 
 • นางสาวเพ็ญสุดา โหมลา

Job Description

– IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวละมัย อินทวัตร

Job Description

– IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวทวีรัตน์ ญาณฤกษ์

Job Description

– IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธุ์

Job Description

– IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางนงคราญ คงคาศรี

Job Description

– IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล

Job Description

– IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

   • หลักสูตร

 

   • สหกิจศึกษา
   • บัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร 4+1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการให้ทุนผู้ข่วยวิจัยระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการให้ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทสำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

   • ข้อมูลนิสิต/อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ เดือน ตุลาคม 2555

ข้อมูลอาจารย์ประจำ

– ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน

จำนวนนิสิตแยกรหัสประจำตัวนิสิต
จำนวนนิสิตแยกแผนการเรียน

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555

   • ติดต่อเรา
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
(SECTION OF ACADEMIC PROMOTION AND DEVELOPMENT)
ที่อยู่ : หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 3472
โทรสาร : 0 2561 3472
 • ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2,3 อาคารชูชาติ กำภู
  (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์
– น.ส.ละมัย อินทวัตร (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1128
– น.ส.พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1127
– นางสาวปวริศา รักษาจิตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 2045
 • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center) ชั้น 3
  อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์
– น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา (นักวิชาการศึกษา)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1137
– น.ส.ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์ (นักวิชาการศึกษา)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1166
– น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1157

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *